Airspace restrictions!! – No landing at Draklanda until further notice!!

Flygförbud och dispens under alpina VM 2019!
Airspace restrictions and exemption during the alpine WC 2019!

Ingen landning på Draklanda tillsvidare!
No landing at Draklanda until further notice!

Flygförbud
Under tiden måndag 4/2 kl.09.00 fram till söndag 17/2 kl.22.00 råder det flygförbud över Åre.
Förbudet gäller all typ av flygning så som t ex modellflyg, skärmflyg och UAS (drönare). Flygförbudet gäller från marken upp till 5000ft / 1524m (AMSL).
För mer information om området, se Luftfartsverkets hemsida https://aro.lfv.se/ Allmänna frågor gällande flygförbudet, kontakta Polisen 114 14.

Dispens
Flygregler under VM i Åre;
Skysport och klubben har dock en dispens med tydliga villkor.
Ämnar du flyga i Åre under ovan angivna datum bör du fortsätta läsa noggrant,
Fram till och med EN TIMME FÖRE tävlingsstart får vi flyga. EN TIMME EFTER tävlingen är över får vi flyga.
Exempel gällande MÅNDAG 4/2:
Racetime: 12:30 – 14. Detta innebär totalt flygförbud 11:30 – 15.
Före (alltså landa innan) 11:30 och efter 15 får vi flyga.
Du som pilot är ytterst skyldig att informera dig om planerade tävlingstider samt att tävlingar ibland blir försenade och drar ut på tiden vilket då också förlänger flygförbudstiderna.
Inritad polygon på bilden är ALLTID NO flying zone under hela VM. Detta innebär att alla starter utom rappet SYD är OK att starta från under tillåtna flygtider. ALL inflygning ska ALLTID ske över sjön och alla landningar ska ske på sjön.
Polisen kommer dagligen att vilja veta vilka som ämnar flyga (alltså fullständiga namn på piloterna). Jag (John Lindström) är ansvarig samordnare för detta. Detta ställer stort ansvar på oss. Pilot som ämnar flyga MÅSTE meddela mig! Polisen vill nämligen att det ska finnas ett register dag för dag vilka som har flugit.

1: Vid antagande att det blir flygning – meddela mig (samtliga namn och antal – är ni flera räcker det om en av er ger mig all information). JAG kontaktar därefter Stefan för att förvarna att det är flygbart för oss. 2: Väl på start: Meddela mig namn samt antal piloter som är redo att starta – sedan MÅSTE NI VÄNTA på att jag pratat med Stefan för att få tumme upp från honom – först efter att jag meddelat Stefans svar till startklara piloter får dom starta om Stefan gett klartecken till mig!! Som sagt, jämför med de TMA:n vi flyger i vid distansflygning – vi MÅSTE ha ett klartecken från ansvarig flygledare innan vi får flyga. Styrelsen genom John. Telefon: 0762986770 Lars på Skysport. Luftrumschef, Polis Stefan Svensson.

——————————————–

Airspace restrictions in Åre.
The airspace over Åre and its surroundings will be restricted during the FIS Alpine World Ski Championships 2019 from Monday, 4 February at 09:00 CET until Sunday, 17 February at 22:00 CET. This restriction applies to all types of aircraft, including model airplanes, paragliding and flying any unmanned aerial vehicles (UAV), such as drones.
The restricted area applies to 5000ft / 1524m above the ground (AMSL).
For more information concerning the restricted area, please consult Swedish Civil Aviation Administration’s (LFV) website at https://aro.lfv.se/
For general questions regarding airspace restrictions, please contact the Police at +46 77 114 14 00.

Exemption
Flight rules during the World Championships in Åre;
Skysport and the club (ÅSDFK), have a dispensation with clear conditions.
If you fly in Åre during the above mentioned dates you should continue reading carefully,
Up to and including ONE HOUR BEFORE the start of the competition, we allowed to fly (land before). ONE HOUR AFTER the competition is over we are allowed to fly.
Example of Monday 4/2:
Racetime: 12:30 – 14. This means total flight ban 11:30 – 15.
Before 11:30 and after 15 we are allowed to fly.
You as a pilot are extremely obliged to inform you about planned competition times and that competitions are sometimes delayed and expire on time, which also lengthens the flight ban times.
The drawn polygon in the image is ALWAYS NO flying zone throughout the World Cup. This means that all starts except rappet SYD are OK to start from during permitted flight times. ALL approaches should ALWAYS take place over the lake and all landings should take place on the lake. NO COUNTRY LANDING IN DRYLAND close to Åre.
The police want to know daily who intends to fly (complete names of the pilots). I (John Lindström) is the responsible coordinator for this. This places great responsibility on us. Pilot intending to fly MUST inform me! The police want a register day by day which have flown.

1: Assuming that there will be possible to paraglide – notify me (all names and numbers – if you are several, it is enough if one of you gives me all the information). I then contact Stefan to inform that it is flying conditions for us. 2: Once on start: Notify me of the name and number of pilots who are ready to start – then YOU MUST WAIT until I have talked to Stefan to get the needed thumbs up from him – only after I announced Stefan’s response to ready pilots can they start after Stefan gaved me the go-ahead signal!! As I said, compare with the TMAs we fly in on distance flying – we MUST have a go-ahead from the responsible air traffic controller before we can fly. ÅSDFK – John. Phone: +46762986770 Lars – Skysport. Airspace manager, Police officer Stefan Svensson.

Have a nice flight!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.