Klubbstadgar

Hitta följande på gamla.flygare.nu när jag letad efter en vector versionen av klubb logo… tack Håkan för din insätts!

 

Åre SDFKs stadgar Av Håkan Polanik
Datum 2006-01-02 10:42:29
Lagom inför klubbens årsmöte 11:e februari passar jag på att lägga ut klubbens stadgar. Det finns intressanta saker här och där för den som orkar läsa. Om någon vill ha stadgarna som pdf eller word-fil så kan jag mejla. Hör i så fall av dig till hpairborne@rocketmail.comStadgar för Åre Skärm & Drakflygklubb som är stiftad via Åre Drakflygklubb1976-02-26 och Åre Skärmflygklubb 1989-04-15 med sammanslagning 1996-01-26.Sveriges Riksidrottsförbund normalstadgar för idrottsföreningar.
Stadgarna för Åre Skärm & Drakflygklubb (Åre SDFK) är antagna 1989-04-15 och fastställda av Årsmöte 1989-04-15 samt reviderade 1993-01-23 och 1996-01-26.

”Idrottens mål och inriktning”
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål
Åre SDFK har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort
Åre SDFK har sin hemort i Åre.

§1 Medlemskap
Medlem intages i Åre SDFK av Styrelsen (not 1) efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet (not 2). Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller enskild person att intaga medlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta Åre SDFK:s intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen. Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i Åre SDFK. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i Riksidrottsförbundets stadgar.

§2
Medlem som vill utträda ur Åre SDFK, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat Åre SDFK. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till Åre SDFK, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte har betalt årsavgift senast 3 månader från verksamhetsårets början får anses ha begärt sitt utträde ur Åre SDFK.

§3
Medlem får inte uteslutas ur Åre SDFK av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till Åre SDFK, motarbetat Åre SDFK:s verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Åre SDFK:s intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom 3 dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§ i RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får Åre SDFK inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

§4 Medlem
Medlem
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
– har rätt till fortlöpande information om Åre SDFK:s angelägenheter.
– skall följa Åre SDFK:s stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom Åre SDFK.
– har inte rätt till del av Åre SDFK:s behållning eller egendom vid upplösning av Åre SDFK.

§5
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§6
Medlem har rätt att delta i Åre SDFK:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§7 Styrelsen
Åre SDFK:s angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar – verka för Åre SDFK:s framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att tillse att för Åre SDFK bindande regler iakttas;
– verkställa av Årsmötet fattade beslut;
– planera, leda och fördela arbetet inom Åre SDFK.;
– ansvara för och förvalta Åre SDFK:s medel;
– och förbereda Årsmötet.

§8
Styrelsen består av ordförande samt minst 3 och högst 5 övriga ledamöter, jämte högst 3 suppleanter.

§9
Styrelseledamöter och suppleanter väljes av Årsmötet för tid som sägs i 22§ bland Åre SDFK:s röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden t o m nästa Årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket RF:s stadgar.

§10
Åre SDFK:s firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller när minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§12
Ordförande är Åre SDFK:s officielle representant. Ordförande leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl Åre SDFK:s stadgar som övriga för Åre SDFK bindande regler och beslut efterföljs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedanstående uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:
– att förbereda Styrelsens sammanträden och Åre SDFK:s möten;
– att föra protokoll över Styrelsens sammanträden;
– att registrera och förvara skrivelser;
– att tillse att fatttade beslut verkställs;
– att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt;
– att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för Åre SDFK.

Kassören:
– att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter;
– att se till att Åre SDFK söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer som finns att få;
– att driva fordringar och verkställa utbetalningar för Åre SDFK samt se till att det finns verifikationer över dessa;
– att svara för Åre SDFK:s bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över Åre SDFK:s räkenskaper;
– att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter;
– att årligen upprätta balans- samt resultaträkning;
– att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, vilken också av Åre SDFK förvärvade priser införs;
– att i den mån varken RF:s eller samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl Åre SDFK:s medlemmar i Åre SDFK:s verksamhet som Åre SDFK:s idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheterär försäkrade till betryggande belopp, samt;
– att utarbeta underlag för budget.

§13
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/11-31/10. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

§14 Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Åre SDFK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet. Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

§15 Sektioner
Åre SDFK har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner), nämligen Skärmflygsektionen och Drakflygsektionen. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§16
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen av röstberättigade medlemmar av Åre SDFK:s Årsmöte. Härutöver får Styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.

§17
Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har.

§18
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till Åre SDFK:s skyldigheter i olika hänseenden, Åre SDFK:s ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

§19 Möten
Med Åre SDFK hålls Årsmöte inom 4 månader efter verksamhetsårets slut och styrelsemöte minst 4 gånger årligen. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast 4 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt. Styrelsen skall hålla redovisningsförhandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§20
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till Åre SDFK och under året fyller lägst 14 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§21
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§22
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Fråga om antalet övriga ledamöter och suppleanter i Styrelsen exklusive ordföranden.
Val av
a) Åre SDFK:s ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,
b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år,
c) halva antalet suppleanter i Styrelsen för en tid av 2 år med för suppleanterna fastställd turordning,
d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta,
e) minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande,
f) beslut om erfoderligt antal ombud till SDF-möten.
12. Godkännande av sektionsmötets val av sektionsstyrelse.
13. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av Åre SDFK skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
14. Övriga frågor.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras på mötet om den inte finns med på dagordningen för mötet.

§23
Styrelsen får kalla Åre SDFK:s medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av Åre SDFK:s röstberättigade medlemmar. Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dylikt. Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§24
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

§25 Beslut, omröstning
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§26 Stadgefrågor mm
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa Åre SDFK. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. Möte som utlysts för sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§27
I beslut om upplösning av Åre SDFK skall anges att Åre SDFK:s tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§28
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna (not 3).

not 1) När det i stadgarna talas om Styrelsen avses Åre SDFK:s huvudstyrelse.
not 2) Med Årsmöte avses det årligen kommande ordinarie årsmötet.
not 3) Åre SDFK:s stadgar omfattar 28 paragrafer.

 

Kommande händelser

Det finns inga kommande aktiviteter.

Klubb Aktuellt