Skydda Draklanda

Vill du skriva under för att skydda Draklanda? Gå till    http://www.skrivunder.com/skydda_draklanda

                                                                                                                    ÅRE, 2014-01-10

 

ÅRE SKÄRM- OCH DRAKFLYGKLUBBS YTTRANDE OM BYGGNATIONER PÅ OCH VID DRAKLANDA,

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING DNR: PLAN 2013.11, NATIONALARENAN, ETAPP 1

 

(Åre skärm- och drakflygklubb kallas nedan Åre SDFK)

 

– Vi ser utomordentligt allvarligt på att flygfältet Draklanda kan göras om till permanent parkeringsplats. 

Vi i Åre SDFK anser oss ha sakägarrätt till de föreslagna byggnationerna på och vid Draklanda i Åre eftersom vi är så kallad rågranne. Detta eftersom vi enligt avtal med kommunen arrenderar Bräcke 1:67 / Lund 1:8 ända sedan oktober 1991. Vi finner det därför anmärkningsvärt att klubben inte tillfrågats, utan får information om planerna via media. Kommunen anger vidare själv att man enligt Plan- och bygglagen 5:11 ska samråda både med sakägare och med övriga som har ett väsentligt intresse av förslaget. Vi har självklart ett väsentligt intresse av att yttra oss om vårt enda landningsfält, men inte heller av denna anledning har vi blivit kontaktade. Hur som helst vill vi nu föra fram våra synpunkter inom utsatt tid, den 15 januari 2014.

Åre SDFK (etablerad 1976) är en av kommunens största idrottsföreningar med 130 medlemmar och är en del av SSFF, Svenska Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet. Draklanda ses som en riksanläggning för landets skärm- och drakflygare och är därför ett ovärderligt flygfält. Vi har inga alternativa landningsplatser. Hit kommer piloter från när och fjärran för Åreskutans unika flygmöjligheter. Flygsporterna är en del av Åre kommuns image, dragningskraft och mångfald menar vi. Med Draklanda som bas anordnas även internationella flygtävlingar varje år, vilket bidrar till Åre kommuns goda mediatäckning. Tusentals landningar sker här på årsbasis. Flygsporten genererar även ett antal direkta arbetstillfällen i Åre.

Vi har behov av fältet året runt. I Simon Sjödins artikel i ÖP 10/1 2014: ”Isen har lagt sig på Storsjön”, kan vi läsa att den geografiskt närliggande Storsjön är isbelagd kortare tid för varje år. Med denna vinters milda väder i åtanke, kan man inte heller alltid garantera säker landning på Indalsälven (Åresjön) vintertid.

Åre SDFK har sedan länge ett mycket positivt samarbete med Åre kommun om Draklanda. Vi har t ex senaste året tillfrågats och fått yttra oss om grannen Brf Lake Lodges tillkomst. Självklart hoppas vi att kommunen vill fortsätta att vårda och värna det öppna gröna fält för aktiviteter som Draklanda utgör. Flygsporten ser året runt till att hålla ytan ren och gräset klippt till allas nytta och glädje i Åre, utan kommunfinansiering. Här håller även många hundentusiaster till och man kommer för att grilla och umgås. Vi ser väldigt positivt på alla aktiviteter, där fasta hinder inte sätts upp.

Vi ser utomordentligt allvarligt på att kommunens detaljplan föreslås ändras så, att delar av Draklanda i praktiken kan göras om till permanent parkeringsplats. Grönområdet måste absolut bevaras. Körförbud råder på landningen. Vid några tillfällen har parkering tillåtits vid stora evenemang. Om det kan medges, beror dock helt på väderleken menar vi. Varför? Jo, därför att marken förstörs om man kör när tjälen släpper. Ofta har det också rört sig om tunga och/eller många fordon, vilket medfört skador i form av fåror, lervälling, isbränna på gräset med mera. Användning av grus på landningsfältet är inte godtagbart, eftersom det är en fara för flygsäkerheten (stor ökad risk för kroppsskador som stukningar, skrapsår o s v ). Dessutom kan grus och asfalt värmas upp och skapa turbulens i luften just vid det känsliga landningsmomentet.

Vi motsätter oss alltså en permanent byggnation av gångbro mellan Nationalarenan och Draklanda. Ansökan sker under förevändning om tillfälliga evenemang, men den enda slutsatsen vi kan dra är att det egentligen handlar om att man långsiktigt behöver säkra permanenta parkeringsplatser och en gångbro till dem, och därför också är beredda att satsa stora summor på det. I planprogrammet står det bara svepande att bron “gör att tillgängligheten till strandområdet ökar”. Det finns redan flera sätt att ta sig till Draklanda och det duger gott, om det nu rör sig om att njuta av stranden. Vidare menar man att förslaget ska ha “positiv påverkan på riksintressena för “fjällvärlden” och friluftsliv”.  Vi menar att det tvärtemot inskränker på friluftslivet och i förlängningen äventyrar Draklandas status som flygfält.

Åre SDFK verkar för ett minimum av hinder vid inflygning. Denna sker från olika håll då vi landar i det som vid tillfället är motsatt vindrikning. En drake landar exempelvis i 70 km/h, så det behövs plats. Tränande elever behöver alltid extra gott om plats. Vi vill alltså slå vakt om att flygfältets yta inte minskar, eller grusas och asfalteras, vilket självklart inbjuder till åretruntparkering på landningsfältet. Särskilt med tanke på de bostäder som byggs i direkt anslutning till Draklanda (Lake Lodge) och de nu föreslagna byggnationerna. Förresten är nya vägen till Lake Lodge inte utmärkt i förslaget.

Vad gäller sedimentdammar, så ökar de ur säkerhetssynpunkt risken för haverier och drunkningstillbud. Vi har redan haft dammar under tidigare byggnationer så vi vet vad det handlar om, och vi vill slippa flera år till med denna farliga situation på landningen. Vi menar att de kan placeras högre upp vid eventuell byggplats, inte på Draklanda.

Sammanfattningsvis: 

Vi motsätter oss en permanent byggnation av gångbro mellan Nationalarenan och Draklanda. 

Vi motsätter oss också dammar på landningen, ur säkerhetssynpunkt.

Vi är dock fortsatt öppna för provisoriska parkeringar på Draklanda under stora evenemang. 

 

Eftersom frågan berör många av kommunens invånare bör den behandlas av kommunfullmäktige, inte bara i Miljö-, bygg- och räddningnämnden.

 

Klubben ber att få allt framtida material och underrättelser löpande i ärendet till båda följande adresser:

 

singingspiff@icloud.com

 

samt

 

Åre SDFK

c/o Ernst Ebneter

Pilgrimsvägen 8

830 13 Åre

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Karin Andersson

Ordförande, Åre SDFK

 

Tel. 0733-691020

 

1 Kommentar
  1. Glöm inte de som har lägenhet eller dyligt I Åre för att de är skärm- och drakflygare.
    Försvinner möjligheten att friflyga så kommer antagligen dessa att sälja sina lägenheter.
    Då finns bara vintergästerna kvar och säsongen blir ytterligare snävare.
    Skärmflygare I Stockholm.