XC flygning och Kontrollerad luft

Skärmflygning i ESNZ TMA sektor Tore 4 och Tore 5 får ske enligt detta avtal mellan Skysport Skärmflygskola/Åre skärmflygklubb och ATS ESNZ.

LFV Operations RTC Stockholm
AVTAL 2022-03-30
Upprättad av Godkänd Referens
Åkvist, Kristina

Allmänt

Avsikten med avtalet är att sörja för en säker och välordnad trafik i kombination med utövande av skärmflygning inom ESNZ TMA.
Avtalet ålägger Skysport och Åre skärmflygklubb att utbilda sina piloter och medlemmar i de rutiner som gäller.

Vid vissa omständigheter såsom tex planerad IFR-trafik i berörda områden kan klarering för skärmflyg nekas vid den önskade tidpunkten.

Passning av uppgivna telefonnummer ska ske kontinuerligt för att ge ATS möjlighet att kontakta skärmflygare vid behov av att öppna flygplatsen med kort varsel.

Rutiner

Dagen före planerad flygning mejlas ATS ESNZ (ats.ostersund@lfv.se) nedanstående uppgifter:

 • Vilket område som avses att flyga i

 • Höjd, här önskar vi alltid: fl 95

 • Tidpunkt för inpassage samt inpasseringspunkt

 • Tidpunkt för utpassage samt utpasseringspunkt

 • Färdväg däremellan

 • Eventuell tillgång till flygradio

 • Telefonnummer till person på marken och i luften

 • Kontrollera flygplatsens publicerade öppethållningstid på https://aro.lfv.se/ för önskad tidsperiod för flygning. Publicerade tider visas i UTC och omräknas till lokal tid.

Ring tornet

På dagen för flygning, strax innan start, Ring tornet 08-511 886 17 och samordna önskemål samt inhämta klarering.

 • Om NOTAM säger att ATS är öppet skall kontakt tas och tillstånd inhämtas innan start.

 • Om kontakt inte kan erhållas trots att NOTAM säger att ATS är öppet finns möjlighet att ringa till WS ATCC (08-858 547 00) för att få information om huruvida ATS är öppet eller ej.

 • Utanför öppethållning – om inget svar på telefon erhålls efter minst två påringningar med fem minuters mellanrum anses luftrummet okontrollerat.

 • Så snart som möjligt efter utpassage meddelas detta till ATS per telefon. Om inget svar erhålls per telefon – maila ATS snarast och meddela tidpunkt för utpassage.

 • Förändringar skall snarast meddelas flygtrafikledningen, tex om tiden behöver förlängas.

 • Inga andra benämningar än Tore 4 och Tore 5 skall användas för dessa områden.

Övrigt

Ev incidenter meddelas flygtrafikledningen för rapportskrivning enligt LFV SMS.
Åre-Frösön 2022-03-30